Uddeholm är världens ledande tillverkare av högpresterande stål för industriverktyg. Det är ingen tillfällighet. I varje steg av våra processer och våra erbjudanden, från råmaterial till slutprodukt, satsar vi hela vårt hjärta. Vi formar världen med hjälp av kunskap, innovation och våra duktiga medarbetare

Uddeholm finns över hela världen och våra kunder är alltifrån småföretagare till världskända varumärkesjättar. Hjärtat av vår organisation – produktionen och huvudkontoret – finns i värmländska Hagfors. Där är vi cirka 850 anställda med skilda bakgrunder, nationaliteter och färdigheter. Uddeholm är och ska vara en plats för alla, där våra anställda känner sig uppskattade, att de gör skillnad och att de bidrar till vår framgång.

Att jobba för Uddeholm innebär att du blir en del av en global koncern med en innovationsdriven kultur, vilket bland annat betyder att all produktion ska vara fossilfri 2030. Vår vilja att ständigt utveckla vårt kunnande och våra värderingar kommer att vara nyckeln till den fortsatta utvecklingen.

Om rollen

Du kommer vara avdelningens huvudkontakt för produktcheferna och du kommer arbeta tvärfunktionellt både inom och utanför den egna organisationen.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:

 • Bevaka och hantera patent
 • Skapa och revidera produktutvecklings-roadmap
 • Agera konceptledare för utvecklingsprojekt
 • Definiera tekniska produktkravspecifikationer för nya koncept och produktförbättringar
 • Ge input till lämplig semiindustriell provning och applikationstester för att verifiera materialets prestanda
 • Följa marknads- och tekniktrender genom att delta i akademiska samarbeten och konferenser
 • Gemensamma utvecklingsprojekt med kunder, akademi och/eller forskningsinstitut

Kvalifikationer

Du är teknisk doktor eller har magisterexamen inom materialvetenskap, tillämpad fysik, kemi, tillverkning eller liknande. Du har god kunskap inom materialvetenskap med fokus på metalliska material och du har förståelse för materialegenskapernas påverkan på verktygsprestandan i våra kunders processer.

Vi tror du kan kommunicera och förklara komplexa samband på ett enkelt vis för andra – både i och utanför organisationen. Du har praktiska kunskaper i både svenska och engelska, är strukturerad och har god prioriteringsförmåga

Vi ser det som meriterande om du har språkkunskaper i tyska, har vetenskapliga publikationer inom ditt område och /eller har genomfört samarbetsprojekt mellan universitet och industri. Det är också meriterande om du har erfarenhet av projektledning.

Villkor

Under upplärningstiden är din arbetsplats är förlagd till Uddeholms anläggning i Hagfors. I ett senare skede är distansarbete, t ex hemifrån eller från vårt kontor i Karlstad, möjligt när arbetet tillåter. Dialog kring detta förs med rekryterande chef under rekryteringsprocessens gång.

Vid frågor angående tjänsten ber vi dig att kontakta rekryterande chef Aydin Selte på:
aydin.selte@uddeholm.com eller 0563-171 29.

Sista ansökningsdag är 2023-09-30

Skicka in din ansökan via länken nedan (vi tar inte emot ansökningar på mail).

 

 

Product Developer, Research and Development

Uddeholm is the world's leading manufacturer of high-performance steel for industrial tools. It is no coincidence. In every step of our processes and offerings, from raw material to end product, we invest our whole heart. We shape the world with knowledge, innovation, and our skilled employees.

Uddeholm is present worldwide and our customers range from small business owners to globally recognized brand giants. The heart of our organization - production and headquarters - is located in Hagfors, Sweden. There, we have approximately 850 employees with diverse backgrounds, nationalities, and skills. Uddeholm is and should be a place for everyone, where our employees feel valued, that they make a difference, and that they contribute to our success.

Working for Uddeholm means becoming part of a global conglomerate with an innovation-driven culture, which among other things means that all production will be fossil-free by 2030. Our desire to constantly develop our knowledge and values ​​will be the key to continued growth.

About the role

You will be the department's main contact for product managers and you will work cross-functionally both within and outside the organization.

Your responsibilities will include:

 • Monitoring and managing patents
 • Creating and revising product development roadmaps
 • Acting as a concept leader for development projects
 • Defining technical product specifications for new concepts and product improvements
 • Providing input for appropriate semi-industrial testing and application tests to verify material performance
 • Monitoring market and technology trends by participating in academic collaborations and conferences
 • Collaborating on development projects with customers, academia, and/or research institutes

Qualifications

You have a PhD or Master's degree in materials science, applied physics, chemistry, manufacturing, or similar. You have a good knowledge of materials science with a focus on metallic materials and an understanding of the impact of material properties on tool performance in our customers' processes.

We believe you can communicate and explain complex relationships in a simple way to others - both within and outside the organization. You have practical knowledge in both Swedish and English, are structured, and have good prioritization skills.

It is considered a merit if you have language skills in German, have scientific publications in your field, and/or have conducted collaborative projects between universities and industry. It is also advantageous if you have experience in project management.

Conditions

During the training period, your workplace will be located at the Uddeholm facility in Hagfors. In later stages, remote work, such as working from home or from our office in Karlstad, is possible when the work allows. Discussions on this matter will be held with the recruiting manager during the recruitment process.

If you have any questions regarding the position, please contact recruiting manager Aydin Selte at: aydin.selte@uddeholm.com or +46 563-171 29.

The application deadline is September 30, 2023.

Submit your application via the link below (we do not accept applications via email).Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hagfors
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/34
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb